AnyManga.com » Onmyou Taisenki Manga (Volume 2)   

Manga Info

Info: 2 volume, 8 chapter, 3 page
Author(s): Hiroyuki Kaidou, Yoshihiko Tomizawa

The Authors' Manga

Author: Hiroyuki Kaidou
Genre: Action, Fantasy, Shounen

Read Online Also

Author: Aoi Ohmori
Genre: Action, Adventure, Fantasy, Shounen

Useful Tips

  1. Click on image to view next page or press the next (back) button
  2. Use CTRL key plus + or - to scale everything up or down
  3. If you have a wheel mouse, hold down the CTRL key and use the wheel to scale the page
  4. Use CTRL key plus 0 (zero) to return to the original page size